Kurs Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZADBALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT NASZYCH KURSANTÓW

 • DO DYSPOZYCJI KURSANTÓW JEST PRZESTRONNA, WYSOKA, O POWIERZCHNI  200 m2 DYSKRETNIE USYTUOWANA AULA SZKOLENIOWA WYPOSAŻONA W ŚRODKI ODKAŻAJĄCE, KAŻDORAZOWO OZONOWANA PRZED SZKOLENIEM
 • OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
  BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
  BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU

WAŻNE:

 • Zapisując się na kurs zawsze sprawdź czy uzyskasz tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
  nadany przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO  PZSS

 • Kurs nadający TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 DNI SZKOLENIOWYCH

 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, natomiast LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT
uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI

DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja
Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

Treningi Prowadzą
TRENERZY KADRY NARODOWEJ

KURS ZAWIERA 18 dni szkoleniowych

KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS

z rozszerzeniem o

 

Treningi Prowadzą
INSTRUKTORZY
JEDNOSTEK SPECJALNYCH

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCHSTRZELANIA SPECJALNE
TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FX

 

Kurs weekendowy:

TERMIN 1:
[weekendowy]
Ważna informacja:  upodabniające się legitymacje wydawane przez kluby, stowarzyszenia po ok. 5 dniowych kursach na podstawie prawa oświatowego nie są honorowane jako uprawnienia instruktora strzelectwa przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Kurs stacjonarny:

TERMIN:
[szkolenia w tygodniu]

W CELU UZGODNIENIA TERMINU SZKOLENIA PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY

 

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU

 • Po ukończeniu tego kursu otrzymasz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH /  Zaświadczenie z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.
 • Po ukończeniu tego kursu uzyskasz oficjalny tytuł i LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS
 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, NATOMIAST LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • Kurs zawiera 18 dni szkoleniowych
 • Kursanci są ubezpieczeni w zakresie szkoleń strzeleckich z bronią palną
 • Treningi strzeleckie realizujemy na największej strzelnicy cywilnej w kraju. Strzelania długodystansowe, bojowe, dynamiczne i sportowe prowadzimy na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Zapewnia to ogromne możliwości i warunki prowadzenia szkoleń strzeleckich
 • Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka, o powierzchni 200 m2, dyskretnie usytuowana Aula szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana lub odkażana przed szkoleniem.

POBIERZ:

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia.

                    TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY

NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU
ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

ZAJĘCIA W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU ORGANIZUJEMY

w  CENTRUM KONFERENCYJNYM
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
przy ul. Chocimskiej w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka,  o powierzchni 200 m2 dyskretnie usytuowana AULA szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana i odkażana przed szkoleniem.

OFERTA KURSU

FIRMA INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
jest uprawniona do realizacji kursów
„Instruktora Sportu Strzeleckiego PZSS”
zakończonych wydaniem uprawnienia przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego PZSS

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Obiekt na którym szkolimy to największa strzelnica cywilna w kraju – zapewnia ogromne możliwości i warunki prowadzenia treningów strzeleckich.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m.
Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka, o powierzchni 200 m2, dyskretnie usytuowana
Aula szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana lub odkażana przed szkoleniem.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach REKONWERSJI Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują:

Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO ( PZSS) uprawniającą do nauczania i prowadzenia szkoleń strzeleckich w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

LEGITYMACJĘ / ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.

REALIZOWANY W FIRMIE INCOLT PROGRAM KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO ZAWIERA ROZSZERZONE SZKOLENIA PO UKOŃCZENIU KTÓRYCH MOŻNA NABYĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA

 1. Kurs PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania)
 2. Kurs z zakresu PIERWSZEJ POMOCY w WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )
 3. Kurs SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO ( w tym podwyższenia klasy sędziowskiej )

I. Kurs PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania)

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/prowadzacy-strzelanie/

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie:
,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ wydany przez Zarząd Główny LOK zgodnie z:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

PROWADZĄCY STRZELANIE wydany przez ZG LOK uprawnia do nadzorowania strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa.
PROWADZĄCY STRZELANIE: 1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane

II. Kurs z zakresu PIERWSZEJ POMOCY W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/pierwsza-pomoc/

Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu:
KURSU PIERWSZEJ POMOCY W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

III. Kurs SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO ( w tym podwyższenia klasy sędziowskiej )

Absolwenci kursu otrzymają:
LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/sedzia-strzelectwa/

 

NA ZAJĘCIA SZKOLENIOWE PROSIMY O DOSTARCZENIE:

 1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 2. Oryginał – wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Ksero/ skan dowodu osobistego.

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej
Koszt Kursu

PROWADZĄCY STRZELANIE

ZGODNIE Z REGULAMINEM zatwierdzania kursów:
KURS TRWA PEŁNE 3 DNI SZKOLENIA

PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 
(RANY POSTRZAŁOWE)
2 DNI – TRENINGI NA STRZELNICY

1 DZIEŃ – ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

1000 zł
koszt 3 DNI PROFESJONALNEGO SZKOLENIA

wydane uprawnienia:
A  B  C  D  G  H  E  F

Koszt Kursu INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO  PZSS
z rozszerzeniem o zakres szkolenia
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
3000 zł
Weekendowy (szkolenia w soboty i niedziele)
Koszt Kursu INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
z rozszerzeniem o zakres szkolenia
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
3000 zł
Kurs Stacjonarny (szkolenia w tygodniu)

Wpłaty za kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Koszt może ulec zmianie /na życzenie kursanta/ po dodatkowych ustaleniach co do rodzaju i ilości prowadzonych strzelań.

BADANIA LEKARSKIE:

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Instruktora Sportu Strzeleckiego (a także uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).

Koszt: Badania lekarskie do uzyskania uprawnień
Lekarz jest obecny na kursie
i przeprowadza badanie
100 zł

WSZELKIE WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO FIRMY:

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

MAJĄC NA UWADZE KOMFORT I WYGODĘ UCZESTNIKÓW ZAPEWNIAMY
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE PROWADZONYCH SZKOLEŃ

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.
Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartej Umowy z Hotelem specjalną ofertę skorzystania z noclegów
w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie.

PROPONUJEMY HOTELE W MIEJSCU PROWADZONYCH SZKOLEŃ,
Informacje dotyczące rezerwacji noclegu przekazujemy osobom zarejestrowanym na kursach.

Hotel przy strzelnicy – informacja u organizatora kursu

Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:
– Nocleg w pokoju 1 os. 60zł brutto.
– Śniadanie w formie szwedzki bufet 15zł.

Hotel w Warszawie w miejscu prowadzonych zajęć 

Cena noclegu z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
– Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 170 zł.
– Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę.

W przypadku braku wolnych pokoi w hotelu prosimy o kontakt telefoniczny z
organizatorem kursu: nr 600 055 555.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zapisując się na kurs zawsze sprawdź
  czy uzyskasz tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
  nadany przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • Kurs nadający TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 DNI SZKOLENIOWYCH
 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, NATOMIAST LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU.
  STRZELANIA DŁUGODYSTANSOWE, BOJOWE, DYNAMICZNE I SPORTOWE PROWADZIMY NA OSIACH STRZELECKICH
  500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
  ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH
 • KURSANCI SĄ UBEZPIECZENI W ZAKRESIE SZKOLEŃ STRZELECKICH Z BRONIĄ PALNĄ

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZADBALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT NASZYCH KURSANTÓW

 • DO DYSPOZYCJI KURSANTÓW JEST PRZESTRONNA, WYSOKA, O POWIERZCHNI 200 m2, DYSKRETNIE USYTUOWANA AULA SZKOLENIOWA WYPOSAŻONA W ŚRODKI ODKAŻAJĄCE, KAŻDORAZOWO OZONOWANA PRZED SZKOLENIEM
 • OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
  BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
  BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU
 • PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

POZOSTAŁE ORGANIZOWANE KURSY:

KURS:

Kurs Stacjonarny

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
oraz
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użycem amunicji fx /

W CELU UZGODNIENIA TERMINU SZKOLENIA
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

ZGODNIE Z REGULAMINEM
KURS TRWA 3 DNI

PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  (RANY POSTRZAŁOWE)

TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

BASIC SHOOTING level 1

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

MEDIUM SHOOTING LEVEL 2

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych ( rany postrzałowe )

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

Rusznikarski – budowa i eksploatacja bronii

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZLECTWA PRZY
UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

tuning broni, budowa broni i amunicji 2 dniowe szkolenie praktyczne prowadzone pod nadzorem zawodowych rusznikarzy.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE