Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO", które wprowadzają spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. W związku z powyższym informujemy że:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Oświatowa Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 167, wpisana do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawy.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
  • Telefonicznie pod numerem telefonu 600 055 555, tel. 22 407 44 44.
  • Mailowo na adres: incolt@incolt.pl
  • Pisemnie przesyłając korespondencję na adres Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa.
   Z administratorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią / Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • zawarcia / wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowych zgodnie w wybraną przez Panią / Pana opcją: realizacji procesu rekrutacji, postępowania kwalifikacyjnego, szkolenia,  dokumentowania przebiegu kursów dokształcających i uzyskania stosownych uprawnień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Incolt– marketing własnych produktów
   i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia/ dochodzenia / obrony przed roszczeniami lub rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Incolt – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • spełnienia ciążących na Incolt obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – podstawą przetwarzania jest wykonania wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Kategorie odbiorców danych osobowych – Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  • Pracodawcy Pani / Pana – w sytuacji zgłoszenia na kurs/ szkolenie przez pracodawcę
  • Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy lub organy państwowe)
  • Organy wydające zaświadczenia lub zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wybranego przez Państwa kursu /szkolenia
  • Firmy świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji lub przesyłek, archiwizacji danych, obsługi informatycznej, księgowo-finansowej
  • Firmy / osoby współpracujące przy realizacji szkoleń
 5. Okres przechowywania danych – Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody
 6. Prawa osoby której dane dotyczą;
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.