Rekonwersja mon

REKONWERSJA MON

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

WAŻNE:

Zapisując się na kurs zawsze sprawdź czy uzyskasz tytuł
INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO nadany przez PZSS

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT

LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDAJE
ORGANIZACJA WYMIENIONA W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

POWYŻEJ WYMIENIONE KURSY PRZEZNACZONE SĄ DLA M.IN. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT jest firmą autoryzowaną. Po ukończonych kursach dokumenty wydają
organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie.

KURS:

INSTRUKTOR STRZELECTWA BOJOWEGO – STRZELANIA SPECJALNE
TRENINGI Z UŻYCEM AMUNICJI FX

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO

Absolwentom kursu wydaje LEGITYMACJĘ Polski Związek Strzelectwa Sportowego ( PZSS )

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)

Absolwentom kursu uprawnienie Prowadzącego Strzelanie wydaje Zarząd Główny LOK

WAŻNE:
Uczestnicy kursu Prowadzącego Strzelanie LOK nie są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS

Prowadzący Strzelanie uprawnia do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

A – pneumatyczna;
B – palna bocznego zapłonu;
C – palna centralnego zapłonu;
D – maszynowa (pistolet);

E – samoczynna;
F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
G – gładkolufowa;
H – czarnoprochowa.

KURSY CYKLICZNE, REALIZOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK.

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE
W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW, BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH, BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

 • Po ukończeniu tego kursu otrzymasz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH /  Zaświadczenie z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.
 • Po ukończeniu tego kursu uzyskasz oficjalny tytuł i LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS
 • Egzaminy na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS zdawane są bezpośrednio podczas kursu [firma autoryzowana]
 • Kurs zawiera 18 dni szkoleniowych
 • Kursanci są ubezpieczeni w zakresie szkoleń strzeleckich z bronią palną
 • Treningi strzeleckie realizujemy na największej strzelnicy cywilnej w kraju. Strzelania długodystansowe, bojowe, dynamiczne i sportowe prowadzimy na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Zapewnia to ogromne możliwości i warunki prowadzenia szkoleń strzeleckich
 • Wykłady prowadzimy w wysokiej, przestronnej (ok. 100 m2) dyskretnie usytuowanej sali szkoleniowej wyposażonej w środki odkażające, każdorazowo dezynfekowanej i odkażanej przed szkoleniem.
 • Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na kursie w którymś z podanych terminów, będą miały możliwość uzupełnienia danego bloku szkoleniowego na osobnych zajęciach, bądź też na następnej edycji kursu

POBIERZ:

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia, a to wiąże się z kosztami.

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

REALIZOWANE KURSY SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, Krajowej Administracji Skarbowej, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE