Rekonwersja MON – WBE

REKONWERSJA MON

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT JEST FIRMĄ AUTORYZOWANĄ. PO UKOŃCZONYCH KURSACH DOKUMENTY WYDAJĄ
ORGANIZACJE WYMIENIONE W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE.

OFERTA DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne jest firmą autoryzowaną i oficjalnym przedstawicielem organizacji wymienionych w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Firma Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

Jak zaplanować przyszłość, kiedy służba w wojsku dobiega końca?

Przechodzisz do cywila i chciałbyś znaleźć pracę zgodną z twoimi kwalifikacjami?

Nie chcesz rozstawać się z bronią i chciałbyś mieć pozwolenie na broń?

Chcesz nadal robić to co potrafisz najlepiej?

Bezpłatne kursy i szkolenia dla żołnierzy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować go do podjęcia zatrudnienia poza wojskiem.

Pomoc rekonwersyjna na przekwalifikowanie zawodowe.

Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość uwarunkowana jest od ilości lat pełnionej służby i wynosi:

 • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 1.875,00 zł.
 • po 12 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 3.750,00 zł.
 • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 5.625,00 zł.

W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego,
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Jak uzyskać pomoc rekonwersyjną i finansowanie?

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń:

 • W przypadku byłych żołnierz zawodowych – wniosek należy złożyć za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
 • W przypadku żołnierzy zawodowych czynnych przed przejściem na emeryturę -wniosek należy składać za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Pomoc w przygotowaniu wniosku i w szkoleniu.

Dokształcanie zawodowe prowadzone jest poprzez kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Skorzystaj z naszej oferty szkoleń, a będziesz miał gwarancję profesjonalnego przygotowania do pracy w wybranym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem, a materiały szkoleniowe i podręczniki na poziomie europejskim z zawartością pełnej wiedzy wymaganej w zawodzie. Przygotujemy Ci stosowane dokumenty, abyś mógł wystąpić o sfinansowanie kosztów szkolenia. 

Kursy realizowane w firmie INCOLT

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 1:

15.04.2023 – 04.06.2023
/kurs weekendowy/

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE STRZELECKIE

oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
/ RANY POSTRZAŁOWE /

TRENINGI NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2
ZGODNIE Z REGULAMINEM KURS TRWA 3 DNI

TERMIN 1:

15-16.04.2023
23.04.2023

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH STRZELANIA SPECJALNE

  SZKOLENIE STRZELECKIE   BASIC   SHOOTING   level 1 XX.XX.2022     godz. 11.00. – 16.00.
  SZKOLENIE STRZELECKIE   MEDIUM   SHOOTING   level 2 XX.XX.2022     godz. 10.00. – 15.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 055 555.

KURS:

PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Miejsce realizowanego szkolenia:
Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/.

TERMIN:

16.04.2023

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

 

 

TERMIN:

30.04.2023

KURS:

RUSZNIKARSKI – BUDOWA I EKSPLOATACJA BRONI

 

 

TERMIN:

XX.XX.2023

KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZELECTWA PRZY UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

 

 

TERMIN:

XX.XX.2023

KURS:

TUNING BRONI, BUDOWA BRONI I AMUNICJI, 2 DNIOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE PROWADZONE POD NADZOREM ZAWODOWYCH RUSZNIKARZY.

 

 

TERMIN:

XX.XX.2023

REALIZOWANE KURSY SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, Krajowej Administracji Skarbowej, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

KURSY CYKLICZNE, REALIZOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK.

POWYŻEJ WYMIENIONE KURSY PRZEZNACZONE SĄ DLA M.IN. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

WAŻNE:

 • Zapisując się na kurs INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawsze sprawdź czy uzyskasz uprawnienie nadane przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

 • Kurs nadający uprawnienie i tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 dni szkoleniowych

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT
uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI

DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja
Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE