Rekonwersja MON – WBE

REKONWERSJA MON

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT JEST FIRMĄ AUTORYZOWANĄ. PO UKOŃCZONYCH KURSACH DOKUMENTY WYDAJĄ
ORGANIZACJE WYMIENIONE W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE.

OFERTA dla ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH oraz BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ŻOŁNIERZE UPRAWNIENI DO REKONWERSJI:

 1. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, na terenie kraju, korzystać z pomocy w zakresie:
  •  Przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy – na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata
  • Doradztwa zawodowego – po 3 latach służby 
  • Praktyk zawodowych – na 3 miesiące przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat
 2. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w związku z ustaleniem przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata
 3. BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
  •  składa wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego w okresie dwóch lat od daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
  • przekwalifikowanie zawodowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na złożenie wniosku

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA DLA ŻOŁNIERZY.

Od 2005 roku firma
INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
organizuje kursy i szkolenia PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE ORAZ PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W ZAKRESIE SZEROKO POJĘTEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

IINCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE JEST FIRMĄ AUTORYZOWANĄ I OFICJALNYM PRZEDSTAWICIELEM ORGANIZACJI WYMIENIONYCH W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZONYCH SZKOLENIACH STRZELECKICH.

UDZIELAMY POMOCY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA ORAZ ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W NASZEJ FIRMIE.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY – 600 055 555
W CELU OMÓWIENIA SZCZEGÓŁÓW REALIZOWANYCH KURSÓW /SZKOLEŃ.

UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI I WSPARCIA W WYBORZE KURSÓW DOSTOSOWANYCH DO PODJĘCIA PRACY.

W CELU WYSTĄPIENIA O SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA WYSTAWIAMY:
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA SZKOLENIA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ. 

PRZESYŁAMY DOKUMENTY ZGODNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA LUB WG OBSZARÓW DZIAŁANIA DO OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ oraz WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH
*Centralnego Ośrodeka Aktywizacji Zawodowej COAZ
*Wojskowego Biura Emerytalnego OAZ

Każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować go do podjęcia zatrudnienia poza wojskiem.

Zgodnie z:

 • art. 236 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655),
 • art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 536), w związku z art. 819 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 • rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1622).

POMOC REKONWERSYJNA NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE.

LIMITY FINANSOWE

Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu. 

Żołnierzowi występującemu o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym przysługuje LIMIT 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem po raz pierwszy.

OBOWIĄZUJĄCE LIMITY FINANSOWE DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PO RAZ PIERWSZY PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY Z DNIA 23 MARCA 2022 ROKU

 • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 2.736,00 zł.
 • po 9 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 5.472,00 zł.
 • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 8.208,00 zł.

Małżonkom, dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej pokrywa się koszty przekwalifikowania zawodowego w wysokości:

 • 8.208,00 zł

W RAMACH POMOCY MOGĄ BYĆ POKRYWANE KOSZTY PRZEJAZDÓW I NOCLEGÓW

 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),  koszt jednostkowy nie może przekroczyć ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej. Koszt jednostkowy nie może przekroczyć 300 % ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach dotyczących wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

Pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów.

JAK UZYSKAĆ POMOC REKONWERSYJNĄ I FINANSOWANIE?

 • W ramach przekwalifikowania zawodowego żołnierze zawodowi oraz byli żołnierze zawodowi, małżonkowie i dzieci mogą wnioskować o REFUNDACJĘ kosztów szkolenia, natomiast zostanie ona wypłacona przez WBE dopiero po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

  REFUNDACJA KOSZTÓW – jest to wypłata środków finansowych na rachunek bankowy wnioskodawcy po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz oryginału dokumentu potwierdzającego ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

 • W ramach przekwalifikowania zawodowego o SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW może wnioskować były żołnierz zawodowy, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej małżonkowie oraz dzieci.

  SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW – jest to przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję szkoleniową.

INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE JEST FIRMĄ AUTORYZOWANĄ I OFICJALNYM PRZEDSTAWICIELEM ORGANIZACJI WYMIENIONYCH W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZONYCH SZKOLENIACH STRZELECKICH.

Oferta kursów realizowanych w firmie INCOLT

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 1:

07.09.2024 – 27.10.2024

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 2:

09.11.2024 – 15.12.2024

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH STRZELANIA SPECJALNE

  SZKOLENIE STRZELECKIE   BASIC   SHOOTING   level 1 XX.XX.2024     godz. 11.00. – 16.00.
  SZKOLENIE STRZELECKIE   MEDIUM   SHOOTING   level 2 XX.XX.2024     godz. 10.00. – 15.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 055 555.

KURS:

PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Miejsce realizowanego szkolenia:
Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/.

TERMIN 1:
TERMIN 2:

15.06.2024
08.09.2024

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Miejsce szkolenia: w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 180 m2.

ZOBACZ gdzie szkolimy   
SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

 

TERMIN:

21.09.2024

KURS:

RUSZNIKARSKI – BUDOWA I EKSPLOATACJA BRONI

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZELECTWA PRZY UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

TUNING BRONI, BUDOWA BRONI I AMUNICJI, 2 DNIOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE PROWADZONE POD NADZOREM ZAWODOWYCH RUSZNIKARZY.

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

REALIZOWANE KURSY SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, Krajowej Administracji Skarbowej, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

KURSY CYKLICZNE, REALIZOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK.

POWYŻEJ WYMIENIONE KURSY PRZEZNACZONE SĄ DLA M.IN. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU :

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

WAŻNE:

 • Zapisując się na kurs INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawsze sprawdź czy uzyskasz uprawnienie nadane przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

 • Kurs nadający uprawnienie i tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 dni szkoleniowych

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT
uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI

DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja
Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE