Kurs Prowadzący strzelanie LOK

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE STRZELECKIE

oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
/ RANY POSTRZAŁOWE /

TRENINGI NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2
ZGODNIE Z REGULAMINEM KURS TRWA 2 DNI

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE STRZELECKIE

oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
/ RANY POSTRZAŁOWE /

TRENINGI NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2
ZGODNIE Z REGULAMINEM KURS TRWA 2 DNI

                    TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY

NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU
ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

ZAJĘCIA W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU ORGANIZUJEMY

w  CENTRUM SZKOLENIOWYM
w siedzibie firmy
przy ul. Korkowej 167 w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie, 180 m2 sale szkoleniowe. 

ZOBACZ gdzie szkolimy
    SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

DO POBRANIA:

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia.

OFERTA KURSU

FIRMA INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
jest uprawniona do realizacji kursów
„Prowadzącego Strzelanie”
zakończonych wydaniem uprawnienia przez ZG LOK

Firma INCOLT jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia i nadzorowania szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Obiekt na którym szkolimy to największa strzelnica cywilna w kraju – zapewnia ogromne możliwości i warunki prowadzenia treningów strzeleckich.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w CENTRUM SZKOLENIOWYM w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 180 m2. 

ZOBACZ gdzie szkolimy    SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

Uczestnicy kursu PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia Prowadzący Strzelanie potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez ZG LOK do nadzorowanie szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, KAS, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych


PROWADZĄCY STRZELANIE wydany przez ZG LOK

uprawnia do nadzorowania, jako osoba funkcyjna na strzelnicy, strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa.
PROWADZĄCY STRZELANIE:
 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
  a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  2. rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  3. określenie właściciela broni,
  4. godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  5. numer pozwolenia na broń,
  6. nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby 
   posiadającej pozwolenie na broń),
  7. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o za­ poznaniu się z regulaminem strzelnicy
   i przepi­sami bezpieczeństwa, potwierdzone własno­ ręcznym podpisem.
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

Na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic,
z uwzględnieniem:

 1.  warunków korzystania ze strzelnicy,
 2. sposobu obchodzenia się z bronią,
 3. sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
 2. prowadzący strzelanie — osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

   Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
  a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  c) określenie właściciela broni,
  d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  e) numer pozwolenia na broń,
  f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby
  posiadającej pozwolenie na broń),
  g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o za­ poznaniu się z regulaminem strzelnicy
  i przepi­sami bezpieczeństwa, potwierdzone własno­ ręcznym podpisem.

ORGANIZJACJA SZKOLENIA PROWADZĄCY STRZELANIE

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa,
w tym w jednostkach podległych pod MON i MSWiA.

Kurs „Prowadzący Strzelanie” zawiera wykłady obejmujące obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej.
Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń.

Zajęcia, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych będzie prowadzone na strzelnicy. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

TERMIN, MIEJSCE I TEMAT PROWADZONEGO SZKOLENIA

 1. Sobota 27.07.2024 r, godz. 11.00. – 17.00
  Szkolenie, obsługę oraz POKAZ BRONI i specjalistycznego osprzętu strzeleckiego
  realizujemy w centrum szkoleniowym w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie.
  Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie o powierzchni 150 m2 sale szkoleniowe.
 2. Niedziela 28.07.2024 r, godz. 10.00. – 16.30
  Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy.

WYDANIE UPRAWNIENIA ,,PROWADZĄCEGO STRZELANIE"

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK.
Każdy absolwent kursu otrzyma uprawnienie PROWADZĄCY STRZELANIE zgodnie z indywidualnie uzgodnionym zakresem szkolenia do uzyskania uprawnień: A, B, C, D, E, F, G, H.

Wydane uprawnienia:

 • A – pneumatyczna
 • B – palna bocznego zapłonu
 • C – palna centralnego zapłonu
 • D – maszynowa (pistolet)
 • E – samoczynna
 • F – gładkolufowa (powtarzalna)
 • G – gładkolufowa
 • H – czarnoprochowa
Koszt Kursu

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEYDYCZNEJ  (RANY POSTRZAŁOWE)


TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

 

Koszt kursu 1200 zł. obejmuje całkowity koszt profesjonalnego szkolenia.

wydane uprawnienia:
A  B  C  D  E  F  G  H

BADANIA LEKARSKIE:

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

Koszt: Badania lekarskie do uzyskania uprawnień
Lekarz jest obecny na kursie
i przeprowadza badanie
100 zł

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO FIRMY

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

NA ZAJĘCIA SZKOLENIOWE PROSIMY O DOSTARCZENIE

 1. Zdjęcie legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 1 szt.
 2. Oryginał – wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Dowód osobisty
 4. Potwierdzenia dokonanej wpłaty – można przesłać pocztą e-mail na incolt@incolt.pl

MAJĄC NA UWADZE KOMFORT I WYGODĘ UCZESTNIKÓW ZAPEWNIAMY
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE PROWADZONYCH SZKOLEŃ

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.
Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartej Umowy z Hotelem specjalną ofertę skorzystania z noclegów
w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie.

PROPONUJEMY HOTELE W MIEJSCU PROWADZONYCH SZKOLEŃ,
Informacje dotyczące rezerwacji noclegu przekazujemy osobom zarejestrowanym na kursach.

Hotel przy strzelnicy – informacja u organizatora kursu

Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:
– Nocleg w pokoju 1 os. 80zł brutto.
– Śniadanie w formie szwedzki bufet 15zł.

Hotel*** w Warszawie w miejscu prowadzonych zajęć / z tyłu budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego/

Cena noclegu z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
– Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 210 zł.
– Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 240 zł za osobę.

W przypadku braku wolnych pokoi w hotelu prosimy o kontakt telefoniczny z
organizatorem kursu: nr 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE

Pozostałe kursy realizowane w INCOLT EURO