Kurs Prowadzący strzelanie LOK

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

ZGODNIE Z REGULAMINEM
KURS TRWA 3 DNI

PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  (RANY POSTRZAŁOWE)

TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

TERMIN 1:

 TRENINGI STRZELECKIE PROWADZIMY

NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU
ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m,
50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

ZAJĘCIA W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU ORGANIZUJEMY

w  CENTRUM KONFERENCYJNYM
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
przy ul. Chocimskiej w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka o powierzchni 200 m2, dyskretnie usytuowana AULA szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana przed szkoleniem.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

DO POBRANIA:

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia i nadzorowania szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

OFERTA KURSU

FIRMA INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
jest uprawniona do realizacji kursów
„Prowadzącego Strzelanie”
zakończonych wydaniem uprawnienia przez ZG LOK

Firma INCOLT jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

Obiekt na którym szkolimy to największa strzelnica cywilna w kraju – zapewnia ogromne możliwości i warunki prowadzenia treningów strzeleckich.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka 200 m2, dyskretnie usytuowana Aula szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana przed szkoleniem.

Uczestnicy kursu PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia Prowadzący Strzelanie potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez ZG LOK do nadzorowanie szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, KAS, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych


PROWADZĄCY STRZELANIE wydany przez ZG LOK uprawnia do nadzorowania, jako osoba funkcyjna na strzelnicy, strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa.
PROWADZĄCY STRZELANIE:
 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
  a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  2. rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  3. określenie właściciela broni,
  4. godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  5. numer pozwolenia na broń,
  6. nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby 
   posiadającej pozwolenie na broń),
  7. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o za­ poznaniu się z regulaminem strzelnicy
   i przepi­sami bezpieczeństwa, potwierdzone własno­ ręcznym podpisem.
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

Na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic,
z uwzględnieniem:

 1.  warunków korzystania ze strzelnicy,
 2. sposobu obchodzenia się z bronią,
 3. sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
 2. prowadzący strzelanie — osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

   Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
  a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  c) określenie właściciela broni,
  d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  e) numer pozwolenia na broń,
  f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby
  posiadającej pozwolenie na broń),
  g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o za­ poznaniu się z regulaminem strzelnicy
  i przepi­sami bezpieczeństwa, potwierdzone własno­ ręcznym podpisem.

ORGANIZJACJA SZKOLENIA

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa,
w tym w jednostkach podległych pod MON i MSWiA.

Kurs „Prowadzący Strzelanie” zawiera wykłady obejmujące obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej.
Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń.

Zajęcia, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych będzie prowadzone na strzelnicy. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

TERMIN, MIEJSCE I TEMAT PROWADZONEGO SZKOLENIA

 1. Sobota 26.09.2020 r, godz. 11.00. – 17.00.
  Aula szkoleniowa – wysoka o powierzchni 200 m2, mieszcząca się w 
  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny,
  przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.
  Szkolenie: Istotne przepisy prawa. Budowa broni, amunicji, osprzęt strzelecki. Realizacja
  szkolenia w zakresie programu dla Prowadzącego Strzelanie w dyscyplinach: pistolet, karabin
  i strzelba gładkolufowa. Zasady posługiwania się bronią we wszelkich formach strzelań poza
  sportowych. Przepisy kodeksu karnego dot. przestępstw związanych z bronią.
 2. Niedziela 27.09.2020 r, godz. 10.00. – 17.00.
  Aula szkoleniowa – wysoka o powierzchni 200 m2, mieszcząca się w 
  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny,
  przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.
  Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach działań specjalnych;
  rany postrzałowe i powybuchowe. Trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.
 3. Niedziela 04.10.2020 r, godz. 10.00. – 17.00
  Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/. Zbiórka kursantów na parkingu strzelnicy.
  Szkolenie i prowadzenie strzelań z broni palnej: pistolet, pistolet maszynowy, karabinek, karabin, strzelba gładkolufowa.
  Pierwsza pomoc przedmedyczna- trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.

WYDANIE UPRAWNIENIA ,,PROWADZĄCEGO STRZELANIE"

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK.
Każdy absolwent kursu otrzyma uprawnienie PROWADZĄCY STRZELANIE zgodnie z indywidualnie uzgodnionym zakresem szkolenia do uzyskania uprawnień: A, B, C, D, E, F, G, H.

Koszt kursu 1000 zł. obejmuje całkowity koszt 3 dni szkolenia. Wydane uprawnienia:

 • A – pneumatyczna
 • B – palna bocznego zapłonu
 • C – palna centralnego zapłonu
 • D – maszynowa (pistolet)
 • E – samoczynna
 • F – gładkolufowa (powtarzalna)
 • G – gładkolufowa
 • H – czarnoprochowa
Koszt Kursu

PROWADZĄCY STRZELANIE

ZGODNIE Z REGULAMINEM zatwierdzania kursów:
KURS TRWA PEŁNE 3 DNI SZKOLENIA

PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 
(RANY POSTRZAŁOWE)
TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

1000 zł
koszt 3 DNI PROFESJONALNEGO SZKOLENIA

wydane uprawnienia:
A  B  C  D  E  F  G  H

Wpłaty za kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Koszt może ulec zmianie /na życzenie kursanta/ po dodatkowych ustaleniach co do rodzaju i ilości prowadzonych strzelań.

BADANIA LEKARSKIE:

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

Koszt:Badania lekarskie do uzyskania uprawnień
Lekarz jest obecny na kursie
i przeprowadza badanie
100 zł

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO FIRMY

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

NA ZAJĘCIA SZKOLENIOWE PROSIMY O DOSTARCZENIE

 1. Zdjęcie legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 1 szt.
 2. Oryginał – wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Dowód osobisty
 4. Potwierdzenia dokonanej wpłaty – można przesłać pocztą e-mail na incolt@incolt.pl

MAJĄC NA UWADZE KOMFORT I WYGODĘ UCZESTNIKÓW ZAPEWNIAMY
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE PROWADZONYCH SZKOLEŃ

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.
Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartej Umowy z Hotelem specjalną ofertę skorzystania z noclegów
w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie.

PROPONUJEMY HOTELE W MIEJSCU PROWADZONYCH SZKOLEŃ,
Informacje dotyczące rezerwacji noclegu przekazujemy osobom zarejestrowanym na kursach.

Hotel przy strzelnicy – informacja u organizatora kursu

Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:
– Nocleg w pokoju 1 os. 60zł brutto.
– Śniadanie w formie szwedzki bufet 15zł.

Hotel w Warszawie w miejscu prowadzonych zajęć 

Cena noclegu z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
– Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 170 zł.
– Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę.

W przypadku braku wolnych pokoi w hotelu prosimy o kontakt telefoniczny z
organizatorem kursu: nr 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

POZOSTAŁE ORGANIZOWANE KURSY:

KURS:

Kurs Stacjonarny

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
oraz
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użycem amunicji fx /

W CELU UZGODNIENIA TERMINU SZKOLENIA
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

Kurs Weekendowy

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
oraz
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użycem amunicji fx /

TERMIN:
Od 
Do 
pokaż więcej informacji >
KURS:

BASIC SHOOTING level 1

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

MEDIUM SHOOTING LEVEL 2

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych ( rany postrzałowe )

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

Rusznikarski – budowa i eksploatacja bronii

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZLECTWA PRZY
UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

tuning broni, budowa broni i amunicji 2 dniowe szkolenie praktyczne prowadzone pod nadzorem zawodowych rusznikarzy.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE

istanbul escort
c99 php shell download
konak escort
r57